Portal bezpieczeństwa

Portal do pozyskiwania i zarządzania informacjami o zakłóceniach i zdarzeniach na terenie gminy, powiatu.

Istotą funkcjonowania systemu jest automatyczne łączenie pozyskiwanych informacji o zakłóceniach i zdarzeniach występujących na danym terenie bezpośrednio z podmiotem (podmiotami w zależności od procedury postępowania) odpowiedzialnym za podjęcie działań. Mechanizmy systemu przyczyniają się do optymalizacji działań miejskich służb interwencyjnych oraz umożliwiają informowanie osób zgłaszających zdarzenia drogą elektroniczną o podjętych działaniach.

  • Realizacja zadań administracyjno-porządkowych;
  • Współdziałanie samorządu z jednostkami policji, straży miejskiej, inspekcji oraz służb miejskich;
  • Współpraca z innymi instytucjami realizującymi zadania na rzez bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • Zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania i zgłaszania informacji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia lub porządkowi publicznemu;
  • Edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • Możliwość okresowej oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie zlokalizowanych zdarzeń.